Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Travel Bidder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smyczkowa 12 lok. 31, 02-678 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem: KRS: 0000332987, NIP: 7010190885, REGON: 141942371 (ADO),
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji usług dostępnych w serwisie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. odpowiedzi na zapytania kontaktowe poprzez wiadomości e-mail - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  5. marketingowym i wysyłki newslettera, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  7. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. dane są przetwarzane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat,
 4. przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w szczególności: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, do nawiązania i zachowania relacji biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i współpracy z Państwem,
 5. odbiorcą Państwa danych osobowych są: w przypadku założenia konta – pozostali użytkownicy portalu, pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w jego biznesowej działalności, współpracująca Kancelaria Prawna, dostawca systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów powierzenia z Administratorem danych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem,
 8. Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbywa się to wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Administrator może także zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych,
 9. o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą posiada Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym w postaci profilowania.
 12. transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: office@travel-bidder.com lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.
Używamy ciasteczek aby usprawnić korzystanie z tej strony, analizujemy również generowany ruch. Więcej informacji można przeczytać w naszej polityce prywatności.